Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2022 r.

Dane NBP: W listopadzie 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (7,0 mld zł), dochodów pierwotnych (8,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (13,8 mld zł).

Z opublikowanych 13 stycznia 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 6,9 mld zł.

W listopadzie 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 141,0 mld zł, co oznacza wzrost o 25,0 mld zł (tj. o 21,5 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2021 r. zwiększyła się o 23,5 mld zł (tj. o 18,9 proc.) i osiągnęła poziom 148,0 mld zł. Nominalne dynamiki obrotów towarowych w listopadzie 2022 r. były wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach (średnio w okresie styczeń–październik 2022 r. kształtowały się na poziomie odpowiednio 25,9% i 33,8%).

Po raz pierwszy od kwietnia 2021 r. wartość eksportu rosła szybciej niż wartość importu. Z jednej strony wynikało to z poprawy relacji cenowych polegającej na stopniowym przyśpieszeniu wzrostu cen produktów przetwórstwa przemysłowego przy osłabieniu wzrostowej tendencji surowców i półproduktów. Z drugiej strony kontynuowana była wysoka dynamika eksportu branży motoryzacyjnej. Zwiększył się także wolumen eksportu żywności oraz paliw. Natomiast negatywny wpływ na realną dynamikę eksportu miały pogłębiające się spadki wolumenów towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.

Największy wpływ na wzrost importu miały nadal paliwa, chociaż był on słabszy niż w poprzednich miesiącach. Rekordowy poziom osiągnęły dostawy węgla, podczas gdy dostawy ropy były mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększył się także import części do środków transportu oraz żywności. Jednocześnie pogłębił się spadek importu towarów zaopatrzeniowych. W listopadzie 2022 r. zmniejszył się także import dóbr konsumpcyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 7,8 mld zł (tj. o 25,8 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 24,1 mld zł i zwiększyła się o 4,3 mld zł (tj. o 21,7 proc.) w porównaniu z listopadem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,0 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,3 mld zł).