Bilans płatniczy Polski w lutym 2022 r.

Dane NBP: W lutym 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (11,4 mld zł), obrotów towarowych (7,9 mld zł) i dochodów wtórnych (4,0 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (10,3 mld zł).

Z opublikowanych 13 kwietnia 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 13,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,2 mld zł.

W lutym 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 115,1 mld zł, co oznacza wzrost o 12,1 mld zł (tj. o 11,7 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lutego 2021 r. wzrosła o 23,1 mld zł (tj. o 23,1 proc.) i osiągnęła poziom 123,0 mld zł. Głównym czynnikiem wzrostu wartości obrotów handlowych pozostają rosnące ceny. W lutym 2022 r. najsilniej wzrosła wartość eksportu energii elektrycznej, koksu, węgla i nawozów, a także komputerów i procesorów. W imporcie najsilniej wzrosła wartość gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wyrobów walcowanych, aluminium i części komputerowych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 27,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 4,1 mld zł (tj. o 17,6 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 17,0 mld zł i zwiększyła się o 3,8 mld zł (tj. o 29,1 proc.) w porównaniu z lutym 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 9,7 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).