Bilans płatniczy Polski w lutym 2023 r.

Dane NBP: W lutym 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (16,0 mld zł) i obrotów towarowych (10,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,8 mld zł).

Z opublikowanych 13 kwietnia 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł.

Luty 2023 r. był drugim kolejnym miesiącem, w którym odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych. Ukształtowało się ono na poziomie 10,6 mld zł, wobec deficytu 7,1 mld zł w lutym 2022 r. Była to historycznie najwyższa nadwyżka obrotów towarowych i jednocześnie największa poprawa salda w porównaniu z rokiem poprzednim. Tak duża zmiana wynikała z wyraźnego wzrostu eksportu przy nieznacznym spadku importu.

W lutym 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,0 mld zł (tj. o 14,6 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do lutego 2022 r. zmniejszyła się o 1,8 mld zł (tj. o 1,5 proc.) i osiągnęła poziom 115,1 mld zł.

Podobnie, jak w poprzednich miesiącach największy wzrost nastąpił w eksporcie środków transportu (przede wszystkim części samochodowych, akumulatorów litowojonowych oraz samochodów). Duży wzrost miał także miejsce w eksporcie żywności – na co jednak głównie wpłynął wzrost cen. Natomiast spadki wartości eksportu nastąpiły w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz paliwa.

W porównaniu z poprzednimi miesiącami znacznie mniejszy był wzrost importu żywności, na co wpłynął spadek importu produktów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie pogłębiła się tendencja spadkowa w towarach zaopatrzeniowych (duże głębokie spadki importu żelaza i stali oraz półproduktów z tworzyw sztucznych), a także towarów konsumpcyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 34,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 6,4 mld zł (tj. o 22,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 18,4 mld zł i zwiększyła się o 1,7 mld zł (tj. o 10,4 proc.) w porównaniu z lutym 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,2 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł).