Bilans płatniczy Polski w maju 2021 r.

Dane NBP: W maju 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (0,8 mld zł) i usług (8,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1,0 mld zł).

Z opublikowanych 14 lipca 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 7,0 mld zł.

W maju 2021 r., podobnie jak w kwietniu, odnotowano znaczący wzrost wartości handlu zagranicznego towarami. W porównaniu z majem 2020 r. oszacowana wartość eksportu zwiększyła się o 41,8%, a wartość importu o 53,8%, natomiast w porównaniu z majem 2019 r. odpowiednio o 20,8% i 17,9%. Tak wysokie wskaźniki dynamiki wynikały zarówno z niskiego poziomu odniesienia w 2020 r. związanego z obowiązującymi wówczas ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19, jak i utrzymującej się dobrej koniunktury w sektorze eksportowym.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,8 mld zł i w porównaniu z majem 2020 r. wzrosły o 2,0 mld zł (tj. o 10,4 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 12,5 mld zł i wzrosła o 0,5 mld zł (tj. o 4,4 proc.) w porównaniu z majem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,8 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 8,1 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,4 mld zł).