Bilans płatniczy Polski w maju 2022 r.

Dane NBP: W maju 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (5,7 mld zł), dochodów pierwotnych (11,9 mld zł) i dochodów wtórnych (2,9 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (11,6 mld zł).

Z opublikowanych 14 lipca 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,2 mld zł.

W maju 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 130,7 mld zł, co oznacza wzrost o 29,9 mld zł (tj. o 29,7 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do maja 2021 r. zwiększyła się o 38,6 mld zł (tj. o 39,4 proc.) i osiągnęła poziom 136,4 mld zł. Do dużego wzrostu wartości obrotów towarowych obok rosnących cen transakcyjnych przyczyniła się większa o jeden liczba dni roboczych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie największe wzrosty odnotowano w kategoriach obejmujących towary o najsilniejszych wzrostach cen, tj. w paliwach, towarach zaopatrzeniowych oraz żywności.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 29,0 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,1 mld zł (tj. o 21,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 17,4 mld zł i zwiększyła się o 2,6 mld zł (tj. o 17,4 proc.) w porównaniu z majem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,9 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,0 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,9 mld zł).