Bilans płatniczy Polski w maju 2023 r.

Dane NBP: W maju 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,4 mld zł) i obrotów towarowych (5,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,0 mld zł) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł).

Z opublikowanych 14 lipca 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za maj 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,4 mld zł.

Od stycznia 2023 r. obroty towarami charakteryzują się dodatnim saldem. W maju br. według wstępnych szacunków nadwyżka eksportu nad importem ukształtowała się na poziomie 5,0 mld zł, wobec deficytu 7,4 mld zł w maju 2022 r. Poprawie salda towarzyszy wyraźne obniżenie się nominalnych dynamik obrotów. Łączna wartość eksportu i importu towarów zmniejszyła się o 3,9% r/r (podczas gdy w maju 2022 r. była o 34,1% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim). Zmiana ta wynika przede wszystkim z obniżających się cen transakcyjnych. Obecnie w eksporcie roczny wskaźnik cen jest zbliżony do zera, a w imporcie skala spadku tego wskaźnika powiększa się.

W maju 2023 r. wartość eksportu towarów zwiększyła się zaledwie o 0,8% i wyniosła 128,2 mld zł. Do utrzymania wciąż wzrostowej tendencji przyczynił się dalszy wzrost eksportu branży motoryzacyjnej a maj 2023 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano silny wzrost sprzedaży zagranicznej akumulatorów litowo-jonowych. Duży wzrost nastąpił także w eksporcie samochodów dostawczych.

Omawiany miesiąc był jednocześnie trzecim, kolejnym miesiącem spadku importu. W tym okresie jego wartość zmniejszyła się o 8,4% r/r do poziomu 123,1 mld zł. Spośród sześciu głównych kategorii spadek importu nastąpił w pięciu. Najsilniej zmniejszyła się wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych, paliw oraz dóbr konsumpcyjnych. Jedyną kategorią gdzie import był wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim były środki transportu.

Natomiast przychody w eksporcie usług wyniosły 37,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 2,0 mld zł (tj. o 5,6%). Wartość rozchodów wyniosła 22,5 mld zł i zwiększyła się o 1,7 mld zł (tj. o 8,0%) w porównaniu z majem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 12,2 mld zł.

Z kolei na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,1 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,7 mld zł).