Bilans płatniczy Polski w marcu 2023 r.

Dane NBP: W marcu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (14,7 mld zł), obrotów towarowych (2,9 mld zł) i dochodów wtórnych (1,7 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (11,5 mld zł).

Z opublikowanych 15 maja 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,2 mld zł.

Marzec 2023 r. był trzecim kolejnym miesiącem, w którym odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych. Ukształtowało się ono na poziomie 2,9 mld zł, wobec deficytu 20,6 mld zł w marcu 2022 r. Poprawa salda wynikała z utrzymującej się wzrostowej tendencji eksportu przy jednoczesnym obniżeniu się importu. Korzystnie na saldo handlu zagranicznego wpłynęły zmiany cen w wymianie towarowej z zagranicą. Ceny w eksporcie rosły szybciej niż w imporcie przy ogólnej spadkowej dynamice cen w handlu zagranicznym. Również zmiany wolumenów wymiany towarowej wpłynęły pozytywnie na saldo handlu zagranicznego. Realnie eksport zwiększył się przy spadku importu.

W marcu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 140,8 mld zł, co oznacza wzrost o 17,1 mld zł (tj. o 13,8 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do marca 2022 r. zmniejszyła się o 6,4 mld zł (tj. o 4,4 proc.) i osiągnęła poziom 138,0 mld zł.

Największy wpływ na wzrost wartości eksportu miała powiększająca się sprzedaż środków transportu. W marcu br. silnie zwiększył się eksport samochodów dostawczych, części motoryzacyjnych, samochodów osobowych, ciągników drogowych oraz akumulatorów litowo-jonowych.
Spadek wartości importu nastąpił w czterech spośród sześciu głównych kategorii towarów. Najgłębsze spadki nastąpiły w imporcie paliw oraz towarów zaopatrzeniowych. Z kolei największy wzrost importu nastąpił w kategorii obejmującej środki transportu, w tym przede wszystkim części dla branży motoryzacyjnej związane z utrzymującym się wysokim wzrostem eksportu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 3,6 mld zł (tj. o 11,6 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,5 mld zł i zwiększyła się o 1,4 mld zł (tj. o 7,6 proc.) w porównaniu z marcem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 12,3 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,9 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,0 mld zł).