Bilans płatniczy Polski w marcu 2024 r.

Dane NBP: W marcu 2024 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (14,1 mld zł) i obrotów towarowych (2,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,3 mld zł) i dochodów wtórnych (4,5 mld zł).

Z opublikowanych 14 maja 2024 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2024 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 7,5 mld zł.

Obserwowane duże spadki wartości obrotów towarowych wynikały między innymi z mniejszej liczby dni roboczych niż w marcu 2023 r. W marcu 2024 r. wartość eksportu towarów wyniosła 122,0 mld zł, co oznacza spadek o 17,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. Wartość importu towarów w porównaniu do marca 2023 r. zmniejszyła się o 15,8 proc. i osiągnęła poziom 119,9 mld zł.

W marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. wartość eksportu zmniejszyła się we wszystkich kategoriach. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych. Z kolei nieco mniejsze spadki w porównaniu z eksportem ogółem nastąpiły m.in. w sprzedaży zagranicznej produktów rolnych oraz środków transportu. W tej ostatniej kategorii zmiany na poziomie poszczególnych pozycji były bardzo zróżnicowane. Z jednej strony, mimo niesprzyjającego układu kalendarza, była kontynuowana tendencja wzrostowa eksportu samochodów dostawczych oraz aut osobowych, z drugiej nastąpił dalszy głęboki spadek sprzedaży akumulatorów elektrycznych.

Wartość importu w porównaniu z marcem 2023 r. zmniejszyła się – podobnie jak w eksporcie – we wszystkich kategoriach. Najbardziej zmniejszyła się wartość dostaw towarów zaopatrzeniowych i dóbr inwestycyjnych. Natomiast relatywnie niewielkie spadki nastąpiły w imporcie środków transportu oraz towarów konsumpcyjnych, co może wskazywać na rosnący popyt na te produkty. Podobnie jak w poprzednich miesiącach największy wzrost wartości był obserwowany w przywozie samochodów osobowych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 34,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. spadły o 0,8 mld zł (tj. o 2,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,7 mld zł i zmniejszyła się o 0,9 mld zł (tj. o 4,0 proc.) w porównaniu z marcem 2023 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,1 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,3 mld zł).