Bilans płatniczy Polski w październiku 2022 r.

Dane NBP: W październiku 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (10,9 mld zł), dochodów pierwotnych (6,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (14,8 mld zł).

Z opublikowanych 14 grudnia 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł.

W październiku 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 137,9 mld zł, co oznacza wzrost o 31,3 mld zł (tj. o 29,4 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do października 2021 r. zwiększyła się o 34,7 mld zł (tj. o 30,4 proc.) i osiągnęła poziom 148,8 mld zł. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych.

W ostatnich miesiącach odnotowano systematyczne zmniejszanie się różnicy między dynamiką eksportu i importu. Utrzymującemu się na wysokim poziomie wzrostowi eksportu towarzyszyło stopniowe obniżanie dynamiki importu. Było to spowodowane zmianami struktury wzrostu obrotów. Obecnie do zwiększenia wartości eksportu przyczynił się przede wszystkim wzrost sprzedaży branży motoryzacyjnej. Z kolei do stopniowego wyhamowywania wysokiej dynamiki importu przyczyniło się spowolnienie w przywozie największych grup w towarach zaopatrzeniowych, zwłaszcza żelaza i stali oraz tworzyw sztucznych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 38,1 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 8,2 mld zł (tj. o 27,4 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 23,3 mld zł i zwiększyła się o 4,3 mld zł (tj. o 22,6 proc.) w porównaniu z październikiem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,8 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,5 mld zł).