Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2023 r.

Dane NBP: W sierpniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,2 mld zł) i obrotów towarowych (2,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (16,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł).

Z opublikowanych 13 października 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 8,8 mld zł.

Sierpień 2023 r. był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych. Nadwyżka eksportu nad importem wyniosła w tym okresie 2,2 mld zł wobec deficytu 11,7 mld zł w sierpniu 2022 r. Poprawa salda nastąpiła głównie w wyniku dużego zmniejszenia ujemnego salda w kategoriach obejmujących paliwa, towary zaopatrzeniowe i dobra inwestycyjne. Jednocześnie obniżyły się nadwyżki eksportu nad importem w kategoriach obejmujących środki transportu i żywność.

Sierpień br. był trzecim kolejnym miesiącem spadku cen eksportu i piątym spadku cen importu. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów wyniosła 114,6 mld zł, co oznacza spadek o 7,6 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do sierpnia 2022 r. zmniejszyła się o 17,1 proc. i osiągnęła poziom 112,4 mld zł.

W porównaniu z sierpniem 2022 r. wartość eksportu była mniejsza w pięciu z sześciu kategorii. Pogłębiły się m.in. spadki eksportu żywności oraz dóbr konsumpcyjnych. Słabszy niż w poprzednich miesiącach był wzrost eksportu środków transportu.

Spadek importu nastąpił również w pięciu z sześciu głównych kategorii. Najgłębsze spadki nastąpiły w imporcie paliw, towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr inwestycyjnych. Tendencja wzrostowa była kontynuowana w imporcie środków transportu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 38,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 0,3 mld zł (tj. o 0,8 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 23,0 mld zł i zwiększyła się o 0,9 mld zł (tj. o 4,0 proc.) w porównaniu z sierpniem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 14,2 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (2,0 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,8 mld zł).