Bilans płatniczy Polski w styczniu 2023 r.

Dane NBP: W styczniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (15,8 mld zł) i obrotów towarowych (5,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (12,0 mld zł) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł).

Z opublikowanych 16 marca 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,0 mld zł.

W styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 15,8 mld zł (tj. o 14,3 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł (tj. o 6,3 proc.) i osiągnęła poziom 120,2 mld zł. Styczeń 2023 r. był więc trzecim kolejnym miesiącem kiedy wartość eksportu rosła szybciej niż importu. Tym razem różnica ta okazała się na tyle duża, że saldo obrotów towarowych po osiemnastu miesiącach powróciło do dodatnich poziomów. Obserwowana obecnie poprawa salda następuje w warunkach wyraźnego obniżenia nominalnych i realnych dynamik eksportu i importu.

Do wzrostu wartości eksportu w styczniu 2023 r. przyczyniło się przede wszystkim dalsze znaczące zwiększenie sprzedaży zagranicznej w branży motoryzacyjnej. Duże wzrosty eksportu odnotowano w przypadku aut osobowych, samochodów dostawczych, autobusów oraz części motoryzacyjnych.

Z kolei w imporcie kontynuowany był wzrost wartości paliw, chociaż ich dynamika kształtowała się wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych w 2022 r. Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu importu miały wyraźne spadki przywozu w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz dobra konsumpcyjne.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrosły o 8,9 mld zł (tj. o 33,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,0 mld zł i zwiększyła się o 3,6 mld zł (tj. o 21,9 proc.) w porównaniu ze styczniem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,7 mld zł).