Bilans płatniczy Polski w styczniu 2024 r.

Dane NBP: W styczniu 2024 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,4 mld zł) i obrotów towarowych (5,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (12,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł).

Z opublikowanych 15 marca 2024 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2024 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 10,0 mld zł.

W styczniu 2024 r. kontynuowane były spadki eksportu i importu towarów. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów wyniosła 118,3 mld zł, co oznacza spadek o 11,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2023 r. zmniejszyła się o 10,3 proc. i osiągnęła poziom 112,7 mld zł.

W styczniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. wartość eksportu zmniejszyła się we wszystkich sześciu kategoriach. Podobnie, jak w poprzednich miesiącach największe spadki odnotowali eksporterzy towarów zaopatrzeniowych, dóbr inwestycyjnych oraz towarów konsumpcyjnych. Jednocześnie pogłębił się spadek eksportu środków transportu, na co złożyło się zmniejszenie sprzedaży zagranicznej akumulatorów elektrycznych. Natomiast tendencja wzrostowa utrzymała się w eksporcie samochodów dostawczych, aut osobowych – zarówno nowych pojazdów, jak i używanych oraz silników.

Wartość importu w porównaniu ze styczniem 2023 r. była niższa w pięciu kategoriach. Najsilniej zmniejszyła się wartość importowanych paliw, głównie ze względu na silne obniżenie się cen w ujęciu rocznym. Duże spadki importu odnotowano także w kategoriach obejmujących towary zaopatrzeniowe oraz dobra inwestycyjne. Natomiast wartość importu środków transportu utrzymała się na podobnym poziomie, jak w styczniu 2023 r. Rosnącemu popytowi na zagraniczne auta, towarzyszył spadek importu pozostałych pojazdów.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 35,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. spadły o 0,3 mld zł (tj. o 0,9 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 22,5 mld zł i zwiększyła się o 1,2 mld zł (tj. o 5,6 proc.) w porównaniu ze styczniem 2023 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,9 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,6 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,2 mld zł).