Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2022 r.

Dane NBP: We wrześniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (9,7 mld zł), dochodów pierwotnych (10,6 mld zł) i niewielkie, ujemne saldo dochodów wtórnych oraz dodatnie saldo usług (13,0 mld zł).

Z opublikowanych 14 listopada 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 7,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego również było ujemne i wyniosło 7,5 mld zł.

We wrześniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 135,1 mld zł, co oznacza wzrost o 31,4 mld zł (tj. o 30,3 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do września 2021 r. zwiększyła się o 36,6 mld zł (tj. o 33,8 proc.) i osiągnęła poziom 144,8 mld zł. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Z kolei realne zmiany pozostają stosunkowo niewielkie. We wrześniu, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, do wzrostu eksportu przyczyniła się przede wszystkim większa sprzedaż w branży motoryzacyjnej. Jej znaczący wzrost był związany z poprawą dostępności kluczowych komponentów do produkcji. Pozytywny wpływ na realny wzrost eksportu miał także dalszy wzrost dostaw produktów naftowych do Ukrainy. Natomiast niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały tendencje stagnacyjne obserwowane w dobrach konsumpcyjnych trwałego użytku.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 32,7 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,2 mld zł (tj. o 19,0 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 19,7 mld zł i zwiększyła się o 2,6 mld zł (tj. o 15,0 proc.) w porównaniu z wrześniem 2021 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,8 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,5 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł).