Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2023 r.

Dane NBP: We wrześniu 2023 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (13,9 mld zł) i obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (15,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł).

Z opublikowanych 13 listopada 2023 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2023 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 11,3 mld zł.

Od początku 2023 r. saldo obrotów towarowych jest dodatnie. We wrześniu nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,7 mld zł wobec deficytu 12,3 mld zł we wrześniu 2022 r. Poprawa salda nastąpiła głównie w wyniku dużego zmniejszenia ujemnego salda w kategoriach obejmujących paliwa, towary zaopatrzeniowe i dobra inwestycyjne. Natomiast niewielkie obniżenie nadwyżki nastąpiło w kategorii obejmującej środki transportu.

We wrześniu kontynuowana była spadkowa tendencja wartości obrotów towarowych. Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów wyniosła 126,4 mld zł, co oznacza spadek o 7,2 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do września 2022 r. zmniejszyła się o 17,4 proc. i osiągnęła poziom 122,7 mld zł.

W porównaniu z wrześniem 2022 r. spadki eksportu nastąpiły we wszystkich sześciu kategoriach, na co wpływ miała także mniejsza o jeden liczba dni roboczych w porównaniu z wrześniem 2022 r. Najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych, zwłaszcza towarów trwałego użytku.

Spadek importu nastąpił również we wszystkich kategoriach. Najsilniej obok paliw obniżyła się wartość importowanych towarów zaopatrzeniowych. Jednocześnie pogłębiły się spadki w imporcie dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych. Natomiast nadal wysoką dynamiką charakteryzował się import nowych samochodów osobowych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. spadły o 0,6 mld zł (tj. o 1,7 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 0,2 mld zł (tj. o 0,9 proc.) w porównaniu z wrześniem 2022 r.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,6 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,9 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (2,2 mld zł).