Dobre Praktyki kontaktów członków Rady Polityki Pieniężnej z inwestorami i analitykami finansowymi w Narodowym Banku Polskim

W celu ujednolicenia zasad i trybu kontaktów członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z inwestorami i analitykami finansowymi ustala się, co następuje:

 1. Zaproszenia na spotkania lub prośby o spotkania z członkami RPP, zwane dalej „spotkaniami”, od inwestorów i analityków finansowych powinny być kierowane wyłącznie ze wskazaniem Narodowego Banku Polskiego jako adresata takiej korespondencji, w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.rpp@nbp.pl, co najmniej na 5 dni przed proponowaną datą spotkania.
 2. Zaproszenie lub prośba, o których mowa w ust. 1, powinny wskazywać imiennie uczestników spotkania po stronie inicjującej spotkanie, zapraszanego członka/członków RPP, temat lub tematy spotkania oraz propozycję poruszanych na nim zagadnień. W przypadku braku wskazania zapraszanego członka/członków RPP ww. zaproszenie lub prośba powinno zawierać pozostałe wymienione powyżej elementy.
 3. Tematyka spotkań i poruszane na nich zagadnienia nie mogą budzić obaw
  o ujawnienie informacji, z którymi członkowie RPP zapoznali się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w tym informacji objętych tajemnicą bankową na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, informacji objętych ochroną na podstawie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, jak również innych informacji chronionych ustawowo.
 4. Terminy spotkań nie mogą kolidować z ustalonym harmonogramem posiedzeń RPP.
 5. Przewodniczący RPP wyraża zgodę na udział członka RPP w spotkaniu albo odmawia zgody, w szczególności gdy tematyka spotkania może budzić uzasadnioną obawę ujawnienia informacji prawnie chronionych.
 6. W spotkaniach, oprócz zaproszonego członka/członków RPP, uczestniczą także członek/członkowie RPP uzgodnieni z Przewodniczącym RPP.
 7. Członkowie RPP wypowiadają się na spotkaniach we własnym imieniu, w duchu kolegialności, nie informują o przebiegu posiedzeń RPP oraz wynikach głosowań, jak również o podjętych uchwałach przed ich ogłoszeniem w dzienniku urzędowym.
 8. Członkowie RPP powstrzymują się od opisywania swoich osobistych poglądów dotyczących polityki pieniężnej podczas spotkania z inwestorami i analitykami finansowymi, jeżeli mogliby oni osiągnąć korzyść finansową z pozyskania tych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy te poglądy zostały wcześniej wyrażone w ich wypowiedziach publicznych.
 9. Obsługę spotkań zapewnia Departament Generalny, który informuje członków RPP o terminie spotkania. Ze spotkania pracownik Departamentu Generalnego, wyznaczony do obsługi danego spotkania, sporządza notatkę.
 10. Departament Generalny prowadzi rejestr spotkań członków RPP z inwestorami i analitykami finansowymi, zawierający w szczególności dane podmiotu inicjującego spotkanie, dane uczestników spotkania, datę spotkania, wydruk korespondencji, o której mowa w ust. 1, stanowisko Przewodniczącego RPP,
  o którym mowa w ust. 5, oraz notatkę, o której mowa w ust. 9.
 11. Uchyla się ust. 7 Dobrych praktyk kontaktów z mediami i komunikacji członków RPP z otoczeniem zewnętrznym, stanowiących załącznik do protokołu nr 11/2021
  z dnia 6 października 2021 r.