Harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w lipcu 2021 r.

Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w lipcu 2021 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

 1. Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30 lipca 2021 r.
 2. Operacja strukturalna, polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych, zostanie przeprowadzona w dniu 16 lipca 2021 r. i rozliczona w dniu 20 lipca 2021 r. (tj. w terminie T+2).
  NBP zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie operacji strukturalnych, w tym m.in. polegających na zastosowaniu w lipcu 2021 r. dodatkowych operacji strukturalnych. Odpowiednia informacja w tej sprawie zostanie każdorazowo przekazana przez bank centralny uczestnikom rynku.
  Na przetargach NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.
 3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.
  Lista zabezpieczeń operacji dostrajających repo dostępna jest na stronie internetowej NBP, w sekcji:

  Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

  Do końca lipca 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w sierpniu 2021 r.