Harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w marcu 2021 r.

Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w marcu 2021 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

  1. Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 5, 12, 19, 26 marca 2021 r.
  2. Operacja strukturalna, polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych, zostanie przeprowadzona w dniu 17 marca 2021 r., z rozliczeniem w dniu 19 marca 2021 r. (tj. z terminem T+2).
    Na przetargu NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.
  3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.
    Lista zabezpieczeń operacji dostrajających repo dostępna jest na stronie internetowej NBP, w sekcji:

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z oceny bieżącej sytuacji rynkowej, NBP może dokonać zmian
w powyższym harmonogramie.

Do końca marca 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia
w kwietniu 2021 r.