Inflacja bazowa w grudniu 2020 r.

Dane NBP: w grudniu 2020 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,4 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 18 stycznia 2021 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w grudniu 2020 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,4 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,7 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

W grudniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 2,4 proc. r/r (o 0,6 pkt proc. w stosunku do listopada 2020 r.). Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii w grudniu 2020 r. obniżył się do 3,7 proc. r/r (o 0,6 pkt proc. w stosunku do listopada 2020 r.).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.