Inflacja bazowa w sierpniu 2022 r.

Dane NBP: w sierpniu 2022 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,9 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 16,1 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2022 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2022 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 16,7 proc., wobec 15,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,6 proc., wobec 11,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,9 proc., wobec 9,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 12,3 proc., wobec 11,4 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.