Informacja dotycząca zakresu wykorzystania przez NBP operacji otwartego rynku począwszy od grudnia 2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje, że począwszy od grudnia 2021 r., do odwołania:

1. Podstawowe operacje otwartego rynku, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, będą przeprowadzane regularnie, co do zasady, w każdy piątek z rozliczeniem w terminie T+0.

2. Strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, będą mogły być zastosowane, w przypadku gdy NBP uzna, że wymagają tego występujące uwarunkowania rynkowe.

3. Dostrajające operacje otwartego rynku, o charakterze absorbującym bądź zasilającym w płynność zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Parametry tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

Jednocześnie, począwszy od grudnia 2021 r. NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, bilansujących warunki płynnościowe w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Pierwsza tego typu operacja zostanie przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2021 r.

Operacje dostrajające i strukturalne będą mogły być przeprowadzane z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.