Informacja na temat oceny Systemu płatności BlueCash, którego operatorem jest Blue Media S.A., pod kątem spełniania Zasad dotyczących infrastruktury rynków finansowych (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. – z późn. zm.)

Informacja na temat oceny Systemu płatności BlueCash, którego operatorem jest Blue Media S.A., pod kątem spełniania Zasad dotyczących infrastruktury rynków finansowych (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. – z późn. zm.)

Narodowy Bank Polski dokonał oceny Systemu płatności BlueCash, którego operatorem jest Blue Media S.A. Celem oceny była całościowa weryfikacja spełniania przez System płatności BlueCash Zasad dotyczących infrastruktury rynków finansowych (ang. Principles for financial market infrastructures)1, w zakresie w jakim mają one zastosowanie do kategorii pozostałych systemów płatności detalicznych (tj. 9 z 24 zasad określonych w tym dokumencie), do których został zaliczony ten system w oparciu o kryteria klasyfikacji systemów płatności przewidziane w ww. Polityce. Ocenę przeprowadzono według metodologii zawartej w dokumencie pt. Principles for financial market infrastructures: Disclosure framework and Assessment methodology 2, zgodnie ze stanem obowiązującym na dzień 30 czerwca 2020 r., przy uwzględnieniu istotnych zmian w dokumentacji systemu, które weszły w życie w późniejszym terminie.

Przeprowadzona ocena wykazała wysoki poziom zgodności Systemu płatności BlueCash z Zasadami dotyczącymi infrastruktury rynków finansowych (oceny dokonano pod kątem dziewięciu zasad). Oceniono, że Blue Media S.A. jako operator SPBC w pełni lub w dużej mierze przestrzega pięciu Zasad, a cztery Zasady są częściowo przestrzegane. Nie stwierdzono natomiast Zasad, które byłyby nieprzestrzegane w całości.

W związku ze zidentyfikowanymi uchybieniami w zakresie Zasad, które zostały uznane jako w dużej mierze lub częściowo przestrzegane, Spółka została wezwana do realizacji zaleceń zaakceptowanych przez Prezesa NBP, w terminach odpowiadających randze stwierdzonych uchybień. W kwestiach o mniej istotnym charakterze zostały sformułowane rekomendacje.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 16-18 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 poz. 212 ze zm.), Prezes Narodowego Banku Polskiego sprawuje nadzór nad systemami płatności. Ocena Systemu płatności BlueCash, którego operatorem jest Blue Media S.A została przeprowadzona na podstawie Polityki sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, przyjętej przez Zarząd NBP w październiku 2019 r.


1 CPSS-IOSCO (obecnie CPMI-IOSCO), BIS, kwiecień 2012 r., https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf
2 CPSS-IOSCO (obecnie CPMI-IOSCO), BIS, grudzień 2012 r., https://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf