Informacja na temat oceny systemu płatności detalicznych Elixir

Informacja na temat oceny systemu płatności detalicznych Elixir, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, pod kątem spełniania „Zasad dotyczących infrastruktury rynków finansowych”.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2019 poz. 212 t.j.), Prezes Narodowego Banku Polskiego sprawuje nadzór nad systemami płatności. Na podstawie Polityki sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego (przyjętej przez Zarząd NBP w 2015 r. i znowelizowanej w latach 2017 i 2019), została przeprowadzona ocena systemowo ważnego systemu płatności detalicznych Elixir, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.

Celem przeprowadzonej oceny była całościowa weryfikacja spełniania przez system Elixir Zasad dotyczących infrastruktury rynków finansowych (ang. Principles for financial market infrastructures), które stosuje się do systemowo ważnych systemów płatności detalicznych. Ocenę przeprowadzono według metodologii zawartej w dokumencie pt. Principles for financial market infrastructures: Disclosure framework and Assessment methodology, zgodnie ze stanem obowiązującym na dzień 30 czerwca 2018 r., przy uwzględnieniu istotnych zmian w dokumentacji systemu, które weszły w życie w późniejszym terminie.

Przeprowadzona analiza wykazała wysoki poziom zgodności systemu Elixir z Zasadami dotyczącymi infrastruktury rynków finansowych (oceny dokonano pod kątem siedemnastu zasad). Dwanaście zasad zostało ocenionych jako przestrzegane w pełni lub w dużej mierze, a trzy zasady jako przestrzegane częściowo. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania systemu Elixir, dwie zasady uznano za niedotyczące tego systemu.