Informacja o przeprowadzonej ocenie zasad funkcjonowania schematów płatniczych Visa Europe i Mastercard

Prezes Narodowego Banku Polskiego dokonał oceny zasad funkcjonowania działających w Polsce czterostronnych schematów płatniczych podlegających nadzorowi innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub odpowiedniego organu Unii Europejskiej, tj. schematu płatniczego pn. „Visa Europe”, prowadzonego przez organizację płatniczą Visa Europe Limited oraz schematu płatniczego pn. „Mastercard”, prowadzonego przez organizację płatniczą MasterCard Europe S.A.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że zasady funkcjonowania obydwu poddanych ocenie schematów płatniczych zapewniają w wystarczającym stopniu bezpieczeństwo i sprawność ich funkcjonowania, a także infrastruktury, systemów płatności i schematów płatniczych, z którymi te schematy są powiązane.

W konsekwencji, na podstawie art. 132zo ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.), organizacje płatnicze Visa Europe Limited oraz MasterCard Europe S.A. zostały zwolnione z obowiązku uzyskania zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie schematu płatniczego i mogą w dalszym ciągu prowadzić schematy płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.