Informacja o przeprowadzonej ocenie zgodności zasad funkcjonowania systemów kart płatniczych z rozporządzeniem MIF

W ramach sprawowania nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi Prezes Narodowego Banku Polskiego jest organem właściwym do oceny zgodności zasad funkcjonowania systemu kart płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanym dalej rozporządzeniem MIF. Podmioty prowadzące systemy kart płatniczych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1997) były zobowiązane do przekazania, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, Prezesowi NBP informacji potwierdzających zgodność ustalonych przez te podmioty zasad funkcjonowania systemów kart płatniczych z wymogami rozporządzenia MIF.

W oparciu o dokonaną analizę dokumentacji przekazanej przez podmioty, jak również informacji otrzymanych w ramach prowadzonej z nimi korespondencji, należy stwierdzić, iż wszystkie z podlegających ustawowemu obowiązkowi organizacje kartowe kształtują zasady prowadzonych przez nie systemów kart płatniczych w sposób zapewniający zgodność z przepisami rozporządzenia MIF w zakresie przewidzianym tymi przepisami.