Informacja w sprawie kontroli NIK w 2020 roku

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, corocznie przeprowadza rutynową kontrolę w Narodowym Banku Polskim, której przedmiotem jest m.in. wykonanie budżetu państwa, obejmujące swym zakresem realizację zadań NBP związanych z bankową obsługą budżetu państwa. W ramach kontroli gospodarki własnej kontrolowany jest także fundusz wynagrodzeń w NBP.

Narodowy Bank Polski zarządza finansami własnymi gospodarnie i przejrzyście. Wielokrotnie prowadzone w latach ubiegłych kontrole NIK oraz innych organów państwa, jak i badania niezależnych audytorów badających sprawozdania finansowe NBP, nie wykazały nieprawidłowości. NBP współpracuje z NIK i udostępnia kontrolerom Izby wymagane dokumenty.

Tegoroczna kontrola NIK rozpoczęła się 9 stycznia 2020 r.