Harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w kwietniu 2021 r.

Kierując się celami określonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w kwietniu 2021 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

 1. Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30 kwietnia 2021 r.
 2. Operacje strukturalne, polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, zaoferowane zostaną w następującym trybie:
  • W dniu 14 kwietnia 2021 r. zostanie przeprowadzona operacja strukturalna, z rozliczeniem w dniu 16 kwietnia 2021 r. (tj. z terminem T+2).
  • W dniu 29 kwietnia 2021 r., o ile wymagać tego będą warunki rynkowe, zostanie przeprowadzona opcjonalna operacja strukturalna, z rozliczeniem w dniu 4 maja 2021 r. (tj. z terminem T+2).
  • W przypadku uznania przez NBP, iż zasadne jest przeprowadzenie w kwietniu 2021 r. dodatkowych – w stosunku do wyżej wymienionych – operacji strukturalnych, odpowiednia informacja w tej sprawie zostanie przekazana przez bank centralny uczestnikom rynku.Na przetargach NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.
 3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

  Lista zabezpieczeń operacji dostrajających repo dostępna jest na stronie internetowej NBP, w sekcji:

  Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

  Do końca kwietnia 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia w maju 2021 r.