Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 28 września 2021 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę  ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w III kwartale 2021 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, zidentyfikowane w cyklicznej ankiecie. W ocenie Komitetu charakter i hierarchia źródeł ryzyka nie zmieniły się w stosunku do sytuacji z poprzedniego kwartału. Najistotniejszym źródłem zagrożeń dla systemu finansowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych, także w kontekście możliwości wystąpienia efektu zarażania.

Komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wskazują one, że obserwowane są wzrosty cen transakcyjnych, które jednak w ujęciu realnym, uwzgledniającym tempo wzrostu gospodarki i wynagrodzeń, pozostają ograniczone. Charakterystyka akcji kredytowej nie wskazuje na nadmierne rozluźnienie standardów kredytowych, a istniejące rekomendacje KNF ograniczają takie ryzyko.

Wspierając zainicjowany uchwałą KSF z 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych w walutach obcych proces dobrowolnych ugód pomiędzy bankami a kredytobiorcami Komitet zdecydował o skierowaniu do Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji dotyczącej czasowej zmiany wysokości wag ryzyka dla instytucji aktywnie zaangażowanych w ten proces.

Na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego Komitet wydał opinię w sprawie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Komitet, realizując Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej, zapoznał się z wynikami monitorowania ekspozycji polskiego sektora bankowego w Luksemburgu i uznał, że zachodzą przesłanki pozwalające na nieodwzajemnianie wprowadzonego instrumentu makroostrożnościowego.

Komitet omówił także kwestię sposobu realizacji Zalecenia ERRS w sprawie identyfikacji podmiotów prawnych (LEI1). Komitet, wspierając proces upowszechniania stosowania kodu LEI, uznaje za wskazane stopniowe rozszerzanie zakresu stosowania kodów LEI przez organy administracji publicznej w ramach wykonywanych przez nie zadań nadzorczych lub pozyskiwania danych sprawozdawczych.

Komitet zapoznał się ze stanem prac prowadzonych przez Komisję Europejską nad rozporządzeniem wykonawczym, określającym zamienniki dla wskaźników CHF LIBOR. Komitet uznał, że brak wyznaczenia przez Komisję Europejską zamienników dla tych wskaźników stworzy ryzyko wystąpienia istotnych zaburzeń funkcjonowania systemu finansowego. Takie stanowisko instytucje wchodzące w skład Komitetu wyrażały w trakcie konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na grudzień 2021 r.

1 Legal entity identifier, LEI – 20-znakowy kod referencyjny pozwalający na jednoznaczną identyfikację podmiotów odrębnych pod względem prawnym, które uczestniczą w transakcjach finansowych, nadawany przez uprawnione do tego licencjonowane jednostki.