Komunikat Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski z uwagą analizuje sytuację w gospodarce i na rynkach finansowych, która pozostaje pod wpływem agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie.

Niewielki udział eksportu towarów do Rosji i Ukrainy w polskim eksporcie jest czynnikiem, który będzie ograniczał negatywny wpływ tej sytuacji na polską gospodarkę. Negatywnie na gospodarkę europejską i polską oddziałuje natomiast wzrost cen surowców energetycznych. W świetle dostępnych informacji, pomimo negatywnego wpływu podwyższonej niepewności oraz wyższych cen surowców, wzrost gospodarczy w Polsce pozostanie wysoki.

Obserwowana w ostatnich dniach deprecjacja złotego nie jest spójna z fundamentami polskiej gospodarki, ani też z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej NBP. NBP posiada adekwatny poziom rezerw walutowych oraz dysponuje odpowiednim zestawem instrumentów, aby przeciwdziałać negatywnym tendencjom na rynku finansowym i walutowym. NBP jest gotów w każdej chwili reagować na nadmierne wahania kursu złotego, które mogłyby zakłócić sprawne funkcjonowanie rynku walutowego, finansowego lub też negatywnie wpływać na stabilność finansową czy skuteczność realizowanej przez NBP polityki pieniężnej.


Повідомлення НБП

Національний банк Польші ретельно аналізує ситуацію в економіці та на фінансових ринках, на яку суттєво впливає військова агресія Росії проти України. Незначна частка експорту товарів до Росії та України в загальному обсязі експорту Польщі є фактором, який обмежить негативний вплив цієї ситуації на польську економіку. З іншого боку, підвищення цін на енергоносії негативно впливає на європейську та польську економіку. У світлі наявної інформації, незважаючи на негативний вплив підвищеної невизначеності та вищих цін на сировину, зростання ВВП Польщі залишатиметься стійким.

Знецінення польського злотого, яке спостерігається останніми днями, не відповідає фундаментальним основам польської економіки та напряму монетарної політики, яку здійснює НБП. НБП має достатній рівень валютних резервів, а також має у своєму розпорядженні відповідний набір інструментів для протидії негативним тенденціям на фінансовому та валютному ринках. НБП готовий у будь-який момент реагувати на надмірні коливання курсу польського злотого, які можуть порушити безперебійне функціонування валютного чи фінансового ринку або негативно вплинути на фінансову стабільність або ефективність монетарної політики НБП.