Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 24 września 2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 24 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego – organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada kontynuuje prace nad projektem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jego przygotowanie jest priorytetem prac Rady w roku 2021.

Powołane uchwałą Rady Zespoły zadaniowe koncentrują prace nad przyjętymi celami oraz opracowują wynikające z nich propozycje działań ukierunkowanych m.in. na:

  1. Zapewnienie powszechnej akceptacji i dostępności gotówki
  2. Wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania rynku w gotówkę
  3. Zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym
  4. Promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo fizyczne gotówki
  5. Zapewnienie na każdym etapie prac nad Narodową Strategią spójnej i rzetelnej komunikacji do różnych grup docelowych
  6. Identyfikację i utrzymanie wysokiego bezpieczeństwa systemów krytycznych i kluczowych dla obrotu gotówkowego wraz z niezbędną infrastrukturą
  7. Opracowanie kluczowych obszarów współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy uczestnikami rynku obrotu gotówkowego

Jednocześnie w ramach dotychczasowych prac Rada przyjęła projekty rozdziałów dotyczących działań podejmowanych w zakresie obrotu gotówkowego w Polsce oraz w wybranych krajach jako części składowe Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na październik 2021 r.