Komunikat z posiedzenia Rady do spraw obrotu gotówkowego w dniu 29 października 2021 r.

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 29 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego – organu opiniodawczego i doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego oraz postanowiła o jego przedstawieniu Zarządowi Narodowego Banku Polskiego.

Projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego obejmuje propozycje działań o charakterze legislacyjnym, samoregulacyjnym, monitorującym oraz analitycznym. Przedstawione rozwiązania wyodrębnione zostały w ramach następujących Filarów Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego:

  1. Dostępność i akceptacja gotówki,
  2. Płynne zaopatrywanie w gotówkę,
  3. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę,
  4. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki.

Propozycje działań odnoszą się do rynku obrotu gotówkowego jako systemu, jak również obejmują swoim zasięgiem poszczególnych jego uczestników.

Jednocześnie Rada przyjęła raporty końcowe z prac zespołów zadaniowych, które stanowiły zbiór informacji w zakresie harmonogramu prac, przyjętych przez zespoły celów oraz propozycji działań.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na styczeń 2022 r.