Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 19 grudnia 2023 r.

W dniu 19 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadził Pan Rafał Sura, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego omówiła następujące materiały:
Informacja na temat prowadzonych przez Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Płatności prac dotyczących zastosowania analiz behawioralnych w ograniczaniu transakcji oszukańczych w płatnościach bezgotówkowych w Polsce, przygotowana przez Narodowy Bank Polski;

Informacja na temat działań FinCERT.pl z obszaru cyberbezpieczeństwa banków oraz ich klientów, przygotowana przez ZBP-BCC;

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi:
Raport roczny o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego w 2022 r. – synteza, przygotowany przez Narodowy Bank Polski;
Informacja na temat stanu realizacji projektu SORBNET3, przygotowana przez Narodowy Bank Polski;
Informacja o nowym systemie sprawozdawczości z zakresu systemu płatniczego, przygotowana przez Narodowy Bank Polski;
Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2023 r., przygotowana przez Narodowy Bank Polski;
Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2022 r., przygotowane przez Narodowy Bank Polski.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego jest planowane na kwiecień 2024 r.