Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 27 czerwca 2023 r.

W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Sura, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego omówiła następujące materiały:

  • Potencjalna migracja systemu Elixir na nowy standard komunikatów ISO 20022, przygotowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA i Związek Banków Polskich;
  • Informacja na temat realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego oraz działań w zakresie edukacji finansowej, przygotowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa;
  • Zaopatrywanie rynku w gotówkę w czasach stabilnych i niestabilnych, przygotowany przez Narodowy Bank Polski.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi:

  • Informacją na temat zakończenia realizacji projektu Konsolidacja T2-T2S oraz uruchomienia systemu TARGET i polskiego komponentu TARGET-NBP, przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
  • wynikami badania POLASIK Research Zwyczaje płatnicze Polaków a rozwój sieci akceptacji w Polsce, udostępnionymi przez Fundację Polska Bezgotówkowa;
  • Informacją na temat statusu wdrożenia Sektorowego Centrum Usług AML, przygotowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA i Związek Banków Polskich;
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2023 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2023 r.