Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 27 kwietnia 2022 r.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Kaźmierczak, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • przyjęła dwa dokumenty:
  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2021 r.;
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2022 r.;
 • zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2021 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, oraz pozytywnie ją zaopiniowała;
 • zapoznała się z rekomendacjami dotyczącymi zachowania ciągłości działania banków w obliczu międzynarodowego konfliktu zbrojnego lub wojny hybrydowej, przygotowanymi przez Związek Banków Polskich;
 • zapoznała się z informacją o rozpoczęciu działalności przez Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Płatności oraz podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności;
 • zapoznała się z wynikami badania „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego”, przeprowadzonego przez NBP przy współpracy z prof. Dominiką Maison.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją w sprawie publikacji Standardu Polish Cloud 2.0;
 • Informacją o kartach płatniczych za IV kwartał 2021 r.;
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2021 r.;
 • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w IV kwartale 2021 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2022 r.