Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 27 października 2023 r.

W dniu 27 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Sura, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego omówiła następujące materiały:

  • Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2023 r., przygotowany przez Narodowy Bank Polski;
  • Wyzwania związane z rozwojem usług rozliczeniowych KDPW_CCP dla sektora bankowego, przygotowany przez Grupę KDPW;
  • Plany rozwoju systemu płatności i schematu płatniczego BLIK oraz BLIK Euro, przygotowany przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi:

  • Opracowaniem pt. Rozwój płatności natychmiastowych w walucie euro (status), przygotowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową;
  • Raportem Ewaluacyjnym PSD2pt. Ocena wybranego zakresu implementacji PSD2 w Polsce i kierunki zmian, przygotowanym przez Związek Banków Polskich;
  • Analizą opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (wg danych na 31 grudnia 2022 r.), przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
  • Informacją o kartach płatniczych w II kwartale 2023 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2023 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w II kwartale 2023 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2023 r.