Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 28 października 2022 r.

W dniu 28 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Sura, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacją na temat:

 • oceny funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2022 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
 • harmonizacji i dostosowania wybranych procesów rozrachunkowych KDPW do zmian w systemach rozrachunku UE, przygotowaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
 • statusu wdrożenia Sektorowego centrum Usług AML, przygotowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją o wdrożeniu mechanizmu Ciągłego Rozrachunku Brutto CGS dla systemu Euro Elixir,
 • Informacją o przygotowaniach do konsolidacji T2/T2S w kontekście systemu Euro Elixir,
 • Informacją o rozwoju płatności natychmiastowych w walucie euro,
 • Informacją na temat oceny spełniania przez system płatności BlueCash standardów CPMI-IOSCO, określonych w Zasadach dotyczących infrastruktury rynków finansowych (Principles for Financial Market Infrastructures),
 • Analizą opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (wg danych na dzień 31 grudnia 2021 r.),
 • EWIB 2.0 – 5 lat funkcjonowania systemu Internetowa Baza Ewidencji Numerów Instytucji Finansowych,
 • Informacją o kartach płatniczych za II kwartał 2022 r.;
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2022 r.;
 • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w II kwartale 2022 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2022 r.