Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 czerwca 2022 r.

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Kaźmierczak, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacją na temat:

  • budowy nowego systemu RTGS w złotych – SORBNET3, przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
  • planów rozwoju Systemu Płatności Mobilnych BLIK oraz Systemu BLIK-Euro, przygotowaną przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o.;
  • funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa, przygotowaną przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją na temat wymogu wypełniania przez polskie instytucje finansowe obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006;
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2022 r.;
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w I kwartale 2022 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2022 r.

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 czerwca 2022 r.