Lista podmiotów sektora emerytalno-rentowego

Sektor funduszy emerytalno-rentowych w Polsce obejmuje: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy […]

Sektor funduszy emerytalno-rentowych w Polsce obejmuje1:

  • Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFA) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
  • Pracownicze Fundusze Emerytalne (PrFE) zarządzane przez Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE), określone w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
  • Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD) oferujące pracownicze plany kapitałowe (PPK) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
  • Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD) oferujące pracownicze plany kapitałowe (PPK) zarządzane przez Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE), określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
  • Fundusze Zdefiniowanej Daty (FZD) oferujące pracownicze plany kapitałowe (PPK) zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), określone w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych2.

Publikowana lista ma charakter hierarchiczny, tj. obejmuje fundusze emerytalno- rentowe oraz podmioty, które nimi zarządzają. Podmioty zostały opatrzone symbolem sektora instytucjonalnego według ESA2010, jak również kodem wykorzystywanym przy raportowaniu na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS).

Lista podmiotów sektora emerytalno-rentowego jest publikowana z częstotliwością miesięczną, 15 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy. Ewentualne pytania dotyczące prezentowanej listy podmiotów sektora emerytalno-rentowego prosimy kierować na adres: DS_Sprawozdawczosc@nbp.pl

1 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 Nr 139 poz. 934
z późn. zm.). Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.)

2 Do dnia 31 sierpnia 2020 r. FZD zarządzane przez TFI klasyfikowane były do sektora funduszy inwestycyjnych (S.124).

Do pobrania