NBP przejmuje organizację Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA

W dniu 23 października 2017 r. Narodowy Bank Polski zawarł z ACI Polska Stowarzyszeniem Rynków Finansowych porozumienie, na mocy którego z dniem 1 grudnia 2017 r. bank centralny obejmie funkcję Organizatora Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Przejęcie przez Narodowy Bank Polski funkcji podmiotu kierującego procesem wyznaczania Stawki Referencyjnej POLONIA jest konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.

W związku ze zmianą Organizatora Fixingu, od dnia 1 grudnia 2017 r. będzie obowiązywał zmodyfikowany Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA. Jednocześnie z dniem 30 listopada 2017 r. traci ważność Regulamin Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA z dnia 21 grudnia 2015 r.

Modyfikacje wprowadzone w treści Regulaminu mają charakter porządkowy i odzwierciedlają zmianę podmiotu odpowiedzialnego za organizację Fixingu. Przejęcie przez NBP funkcji organizatora Fixingu nie powoduje jakichkolwiek zmian w sposobie wyznaczania Stawki Referencyjnej POLONIA, a także nie wiąże się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na Uczestników Fixingu, w związku z pełnioną przez nich rolą w procesie kalkulacji indeksu.

Zmianom nie ulega także dotychczasowa funkcja banku centralnego w zakresie pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego na potrzeby Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Podmioty posiadające na dzień 30 listopada 2017 r. status Uczestnika Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA zachowają go pod warunkiem przekazania do Narodowego Banku Polskiego Deklaracji przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu obowiązującego od dnia 1 grudnia 2017 r.). Deklaracja powinna zostać przesłana do Narodowego Banku Polskiego do dnia 24 listopada 2017 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem „Deklaracja przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA”.