Nowe kryteria wyboru przez NBP kontrahentów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego

Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 29 października 2019 r. Zarząd NBP podjął uchwałę nr 35/2019 (dalej: Uchwała) zmieniającą uchwałę nr 56/2010 Zarządu NBP z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez NBP

Ww. Uchwała ma zastosowanie począwszy od wyboru banków do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego (dalej: DRP) na rok 2020.

Na mocy podjętej Uchwały wprowadzone zostały nowe kryteria wyboru kontrahentów pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego. W ramach zmienionych kryteriów, w procesie wyboru podmiotów do pełnienia funkcji DRP, NBP oceniać będzie:

  1. aktywność podmiotów kandydujących na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych zawieranych na termin overnight, oraz
  2. skalę ich uczestnictwa w przetargach podstawowych operacji otwartego rynku przeprowadzanych przez NBP.

Wybór przez NBP kontrahentów pełniących funkcję DRP następować będzie wyłącznie spośród kandydatów będących uczestnikami fixingu stawki referencyjnej POLONIA. Powyższe oznacza, że podmioty, które nie są uczestnikami fixingu stawki referencyjnej POLONIA, zobowiązane będą do dołączenia do grona panelistów wspomnianego indeksu przed złożeniem ww. deklaracji w sprawie pełnienia funkcji DRP.

Dokonując wyboru podmiotów do pełnienia funkcji DRP na 2020 r. NBP oceniać będzie aktywność kandydatów za okres od listopada 2018 r. do października 2019 r.

O powierzeniu kandydatowi funkcji DRP na rok 2020 decydować będzie jego miejsce uzyskane w rankingu sporządzonym na podstawie wskazanych wyżej kryteriów.

W przypadku ubiegania się o nadanie statusu DRP w 2020 r.:

  • Podmioty, które są obecnie uczestnikami fixingu stawki referencyjnej POLONIA zobowiązane są do zadeklarowania chęci otrzymania statusu DRP na 2020 r. w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. na adres:
  • Podmioty, które obecnie nie są panelistami stawki referencyjnej POLONIA zobowiązane są do złożenia w NBP wypełnionej deklaracji przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. (wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA z dnia 1 grudnia 2017 r., przystąpienia do kwotowań ww. stawki – na podstawie decyzji podjętej przez NBP, a następnie zadeklarowania chęci pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 r.

Informacja o miejscu uzyskanym przez poszczególnych kandydatów w rankingu łącznym oraz o decyzji NBP w zakresie powierzenia funkcji DRP na 2020 r. udostępniona zostanie na stronie internetowej NBP (Analitycy – Dealerzy Rynku Pieniężnego, a także przy wykorzystaniu odpowiednich serwisów informacyjnych, m.in. Thomson Reuters (RIC: NBPV) w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Z podmiotami wybranymi do pełnienia funkcji DRP w 2020 r. podpisane zostaną stosowne umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Informacje dotyczące trybu oceny oraz wyboru przez NBP podmiotów do pełnienia funkcji DRP w kolejnych latach zastaną przedstawione na stronie internetowej NBP wraz z wynikami konkursu na pełnienie funkcji DRP w 2020 r.

Do pobrania

Tryb oceny i wyboru kontrahentów pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego w 2020 r.

Wzór deklaracji