Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

Akty prawne organów NBP | Bilans oraz rachunek zysków i strat NBP | Uchwały Komitetu Stabilności Finansowej

Akty prawne organów NBP | Bilans oraz rachunek zysków i strat NBP | Uchwały Komitetu Stabilności Finansowej

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, w którym ogłasza się:

  • akty prawne organów Narodowego Banku Polskiego dotyczące funkcjonowania banków,
  • bilans oraz rachunek zysków i strat NBP oraz
  • uchwały Komitetu Stabilności Finansowej, o których mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2536).

Prezes NBP może skierować do ogłoszenia również inne niż wyżej wymienione akty prawne i obwieszczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego wydawany jest wyłącznie w postaci elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-950 Warszawa
Redakcja: Departament Prawny NBP
Telefony kontaktowe: +48 22 185 25 55, +48 22 185 41 16
Faks: +48 22 185 26 96
e-mail: sekretariat.dp@nbp.pl

Pliki archiwalne Dziennika Urzędowego NBP z poprzednich lat

Zobacz również