Obsługa bankowa budżetu państwa

Bankowa obsługa budżetu państwa obejmuje prowadzenie rachunków bankowych oraz sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej stanów i obrotów na rachunkach budżetu państwa w NBP

Bankowa obsługa budżetu państwa obejmuje prowadzenie rachunków bankowych oraz sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej stanów i obrotów na rachunkach budżetu państwa w NBP

Bankowa obsługa budżetu państwa stanowi ustawowe zadanie Narodowego Banku Polskiego. Obejmuje ona przede wszystkim prowadzenie rachunków bankowych oraz sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej stanów i obrotów na rachunkach budżetu państwa w NBP, w zakresie określonym w przepisach o finansach publicznych. NBP prowadzi, m.in. centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, w tym urzędów obsługujących organy podatkowe i państwowych funduszy celowych zarządzanych przez ZUS i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto, NBP prowadzi, za zgodą Prezesa NBP, rachunki innych osób prawnych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Narodowy Bank Polski prowadzi rachunki w złotych i w walutach obcych. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej NBP prowadzi rachunki bankowe przeznaczone do obsługi środków finansowych przekazywanych z funduszy unijnych oraz środków Unii Europejskiej z tytułu składki członkowskiej Polski.

Rachunki bankowe budżetu państwa prowadzone są z wykorzystaniem systemu Bankowości elektronicznej NBP („NBE”). NBP posiada certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015, dla obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, co zapewnia posiadaczom rachunków wysoką jakość oferowanych usług oraz wysoki poziom obsługi. System NBE charakteryzuje się mobilnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Udostępnienie funkcjonalności systemu NBE odbywa się przez przeglądarkę internetową www oraz na urządzeniach przenośnych, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w siedzibie posiadacza rachunku. Posiadaczom rachunków korzystających z systemu NBE, NBP udostępnia NBPCollect – oprogramowanie, umożliwiające tworzenie i obsługę mikrorachunków służących identyfikacji dużej liczby płatności oraz płatników.

Obsługa rachunków bankowych strategicznych dla budżetu państwa (np. centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, rachunku dla płatności składkowych ZUS, rachunków dla płatności podatkowych) jest realizowana z wykorzystaniem międzysystemowego interfejsu Business To Business (B2B), który zapewnia rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb posiadaczy rachunków (w tym mikrorachunki i raporty) oraz wysokie bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Bezpośrednie połączenie systemu NBE, a także systemów księgowych posiadaczy rachunków korzystających z interfejsu B2B ze Zintegrowanym Systemem Księgowym Narodowego Banku Polskiego (ZSK NBP), ułatwia posiadaczom rachunków zarządzanie środkami pieniężnymi oraz usprawnia przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. System ZSK NBP umożliwia księgowanie operacji przeprowadzanych między rachunkami bankowymi prowadzonymi przez NBP w trybie on-line, a tym samym bieżące pozyskiwanie informacji o stanach rachunków i operacjach.

Narodowy Bank Polski zapewnia dla użytkowników systemu NBE wsparcie serwisowe w zakresie obsługi systemu i rachunków bankowych dostępne drogą telefoniczną (0 801 111 000), mailową (helpdesk@nbp.pl) oraz bezpośrednio w systemie NBE.

Szczegółowe informacje na temat systemów wykorzystywanych do obsługi rachunków bankowych w NBP znajdują się w linku zamieszczonym w dolnej części strony.