Podaż pieniądza w styczniu 2021 r.

W styczniu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się 2,5 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i funduszy zabezpieczenia społecznego.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2021 r. wskazują, że na koniec stycznia 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 820,2 mld zł i była o 2,5 mld zł niższa niż na koniec grudnia 2020 r.

W styczniu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 2,1 mld zł, tj. o 0,2 proc., i wyniosła 979,2 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 4,6 mld zł, tj. o 9,0 proc., do poziomu 55,4 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań spadła o 6,4 mld zł, tj. o 1,7 proc., do poziomu 370,0 mld zł, a w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,4 mld zł, tj. o 27,3 proc., do poziomu 14,4 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 5,2 mld zł, tj. o 1,4 proc., do wysokości 372,3 mld zł, natomiast w sektorze gospodarstw domowych spadło o 1,2 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 787,9 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 33,4 mld, tj. o 8,1 proc., do wysokości 378,2 mld zł.