Podaż pieniądza w styczniu 2024 r.

W styczniu 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 11,0 mld zł. Było to spowodowane głównie spadkiem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2024 r. wskazują, że na koniec stycznia 2024 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 257,3 mld zł i była o 11,0 mld zł niższa niż na koniec grudnia 2023 r.

W styczniu 2024 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 5,6 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 1 208,3 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 4,9 mld zł, tj. 8,0 proc., do poziomu 65,6 mld zł. Natomiast w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 19,5 mld zł, tj. 3,9 proc., do poziomu 484,8 mld zł.

Zadłużenie sektora gospodarstw domowych wzrosło o 3,4 mld zł, tj. 0,4 proc., do poziomu 780,0 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 2,0 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 402,6 mld zł. Zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych spadło o 4,9 mld zł, tj. 2,2 proc., do poziomu 216,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 31,4 mld zł, tj. 7,6 proc., do poziomu 382,9 mld zł.