Podstawy przedsiębiorczości: Narodowy Bank Polski jego funkcje i znaczenie.

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, czym bank centralny różni się od innych banków oraz jaką rolę pełni NBP w polskim systemie bankowym. Zapozna się z historią powstania Narodowego Banku Polskiego. Będzie wiedział, co to znaczy, że NBP jest bankiem emisyjnym, bankiem państwa, bankiem banków. Otrzyma wiedzę na temat roli, jaką NBP odgrywa w funkcjonowaniu gospodarki, przedsiębiorstw oraz w życiu człowieka.

Metody i formy pracy

  1. Wykład nt. historii banków oraz powstaniu banku centralnego w Polsce
  2. Dyskusja nt. zadań, jakie wiążą się z funkcjami banku centralnego
  3. Praca w zespołach o różnych rolach banku centralnego
  4. Test jednokrotnego wyboru

Słowa kluczowe

Narodowy Bank Polski, bank centralny, bank państwa, bank emisyjny, funkcje banku centralnego, niezależność banku centralnego, polski system bankowy

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 1 godzina lekcyjna.