Podstawy przedsiębiorczości: Rola pieniądza w gospodarce.

Skrócony opis lekcji

Uczeń dowie się, czym jest pieniądz i jak przebiegała jego ewolucja od barteru po waluty wirtualne. Będzie umiał określić 5 podstawowych funkcji pieniądza oraz jego cechy. Pozna pojęcie ruchu okrężnego pieniądza w gospodarce – zanalizuje ich obieg na przykładzie zakupów w sklepie. Dowie się o rodzajach zabezpieczeń banknotów przed fałszerstwem.

Metody i formy pracy

  1. Burza mózgów dotycząca form, funkcji i cech pieniądza
  2. Pogadanka i dyskusja nt. roli państwa w ruchu okrężnym pieniądza
  3. Praca zespołowa i indywidualne z tekstem źródłowym

Słowa kluczowe

istota pieniądza, moneta, pieniądz papierowy, bezgotówkowy i elektroniczny, siła nabywcza, barter, ruch okrężny pieniądza

Pakiet dydaktyczny do pobrania

Scenariusz lekcji z kartami pracy

Materiał: Ewolucja form pieniądza. Krótka historia pieniądza

Funkcje pieniądza – infografika

Cechy pieniądza  – infografika

Formy pieniądza  – infografika

Jak krąży pieniądz w gospodarce

Karty pracy – 1/ Formy pieniądza 2/ Analiza obiegu pieniądza, 3/ Zabezpieczenia pieniądza; 4/ Rebus i krzyżówka

Do scenariusza dołączono bibliografię i netografię.

Czas: 2 godziny lekcyjne.