Jan Czekaj

Biogram | Najważniejsze informacje | Kadencja

Biogram | Najważniejsze informacje | Kadencja

Urodził się 22 września 1950 r. w Pozowicach.

W 1973 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zatrudniony był kolejno na stanowiskach od asystenta stażysty do profesora.

W latach 1989–1992 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Finansów w Warszawie.

Członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1994–1995), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994–1996), członek Komisji Papierów Wartościowych (1995–1996), Przewodniczący Rady Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. (1995–1997); Profesor w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej (1996–2002); członek Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1995–1996).

Zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na stanowiskach: kierownika Zakładu Rynku Kapitałowego (od 1998 r.), dyrektora Centrum Badań nad Sektorem Finansowym (od 1999 r.) oraz kierownika Katedry Rynku Kapitałowego (od 2000 r.).

W latach 2002–2003 sprawował funkcje: wiceministra finansów, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Jest autorem licznych artykułów, książek i ekspertyz o charakterze naukowo-dydaktycznym m.in.: z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej oraz procesów transformacji gospodarki planowanej centralnie.