Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego

W dniu 30 czerwca 2017 r. Zarząd NBP rozpatrzył i przyjął dokument pt. Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu najlepszych międzynarodowych praktyk, odnoszących się do zasad organizacji nadzoru systemowego, związanych przede wszystkim z zapewnieniem transparentności i efektywności stosowanej przez bank centralny polityki w obszarze nadzoru systemowego.

Potrzeba weryfikacji polityki nadzorczej wynika ze zmieniających się uwarunkowań regulacyjnych w obszarze systemu płatniczego. Wśród najistotniejszych czynników wpływających na konieczność podjęcia działań w tym zakresie należy wymienić przede wszystkim:

  • zmiany legislacyjne, które istotnie wpłynęły na zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru systemowego sprawowanego przez Prezesa NBP;
  • potrzebę odzwierciedlenia w polityce nadzorczej aktualnych standardów międzynarodowych dotyczących problematyki cyberbezpieczeństwa jako istotnego zagadnienia, które powinno być ocenione i uwzględniane także w działaniach banków centralnych w obszarze nadzoru systemowego.

W aspekcie podmiotowym, stosownie do zmian przepisów prawa, polityka w zakresie sprawowania nadzoru systemowego została rozszerzona o schematy płatnicze.
W aspekcie przedmiotowym, dokument ten został uzupełniony w szczególności o standardy dotyczące kwestii cyberbezpieczeństwa.

Plik do pobrania: