Porozumienie w sprawie powołania kolegium nadzorczego dla Visa Europe Ltd.

W grudniu 2022 r. Narodowy Bank Polski, Bank of England, De Nederlandsche Bank oraz Europejski Bank Centralny podpisały porozumienie w sprawie powołania kolegium nadzorczego dla Visa Europe Ltd.

Inicjatywa utworzenia wspólnego forum organów nadzoru została podjęta przez Bank of England, a do powołania i udziału w pracach kolegium, poza Narodowym Bankiem Polski, zostały zaproszone także De Nederlandsche Bank i Europejski Bank Centralny.

Porozumienie ma na celu koordynację działań banków centralnych sprawujących nadzór systemowy nad działalnością Visa w Europie, określając zasady współpracy banków centralnych – sygnatariuszy, w tym mechanizmy konsultacji, wymiany informacji i opinii, a także koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych.

Udział w pracach kolegium przyczyni się do zwiększenia efektywności współpracy europejskich organów sprawujących nadzór nad działalnością Visa Europe, tj. schematu płatniczego o globalnym zasięgu.