Prezes NBP dla „Hungarian Business Daily”

„By ograniczyć ryzyko, że inflacja pozostanie podwyższona także w średnim okresie, NBP podniósł w październiku i listopadzie stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 1,25%. […] Dalsze decyzje będą uzależnione od przyszłych ocen sytuacji i perspektyw inflacji” – mówi w wywiadzie dla „Hungarian Business Daily” prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że dziś w „Hungarian Business Daily” został opublikowany wywiad
z prof. Adamem Glapińskim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Poniżej przekazujemy wybrane cytaty z wywiadu.

 1. Przyczyną podwyższonej inflacji jest splot kilku szoków o charakterze globalnym. Chodzi przede wszystkim o silny wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych oraz – w ostatnim czasie – także surowców rolnych. Dodatkowo ceny na świecie podbijane są przez zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz wyraźnie wyższe niż w poprzednich latach ceny transportu międzynarodowego. A w Europie w kierunku wyższej inflacji oddziałują także rosnące w związku z polityką klimatyczną UE ceny uprawnień do emisji CO2. Oczywiście gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej nie są odporne na skutki tych szoków i także w naszym regionie dynamika cen kształtuje się na podwyższonym poziomie.
 2. […] w szczególności w krajach, gdzie obserwujemy wyraźny wzrost aktywności gospodarczej – istnieje ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Nie powinno więc dziwić, że banki centralne Europy Środkowo-Wschodniej – działające w podobnych uwarunkowaniach – podejmowały zbliżone działania. […] decyzje banków centralnych – zarówno dotychczasowe, jak i przyszłe – zależą od oceny bieżącej koniunktury i inflacji oraz ich perspektyw w poszczególnych gospodarkach. Różnice w tych ocenach przekładają się na rozbieżności w momencie rozpoczęcia zacieśnienia polityki pieniężnej, jego skali i tempa.
 3. […] ocenialiśmy, że wobec niepewności dotyczącej wpływu jesiennej fali pandemii na koniunkturę uzasadniona jest nieco większa ostrożność w działaniach. Jednocześnie kiedy niepewność ta zmalała, a jednocześnie pojawiło się ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie, podjęliśmy zdecydowane działania.
 4. […] tendencje inflacyjne w poszczególnych krajach regionu pozostają podobne, moment pierwszej podwyżki stóp procentowych nie ma tu aż tak dużego znaczenia.
 5. […] nasze dalsze decyzje, jak zawsze będą podejmowane na podstawie napływających danych i informacji oraz ich oceny i formułowanych na tej podstawie prognoz. Dlatego nie składamy żadnych deklaracji w tym zakresie. Jedyne o czym mogę zapewnić, to że NBP nie dopuści do utrwalenia się podwyższonej inflacji.
 6. […] wraz z wrześniowym, silnym wzrostem cen surowców energetycznych oraz rolnych i doniesieniami o przedłużaniu się zaburzeń w globalnych sieciach dostaw, zwiększyło się prawdopodobieństwo, że inflacja będzie jeszcze wyższa oraz że utrzyma się na podwyższonym poziomie dłużej niż wcześniej oczekiwaliśmy.
 7. By ograniczyć ryzyko, że inflacja pozostanie podwyższona także w średnim okresie, NBP podniósł w październiku i listopadzie stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 1,25%. Oznacza to w zasadzie wycofanie akomodacji monetarnej wprowadzonej w reakcji na kryzys. Dalsze decyzje będą uzależnione od przyszłych ocen sytuacji i perspektyw inflacji.
 8. […] nie ma natomiast wątpliwości, że działania NBP są korzystne dla polskiego złotego. NBP prowadzi bowiem politykę pieniężną w taki sposób, by zapewnić stabilność cen w średnim okresie, wspierając jednocześnie wzrost aktywności w polskiej gospodarce. Tym samym NBP przyczynia się do tworzenia atrakcyjnych i stabilnych warunków dla realizacji średnio- i długoterminowych projektów inwestycyjnych.
 9. Decyzje Rady z października i listopada były zdecydowane i nakierowane na ograniczenie ryzyka utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.
 10. Jeżeli chodzi o kurs złotego […] jego obecny poziom wspiera wzrost aktywności gospodarczej. […] wobec silnych negatywnych szoków zewnętrznych nawet wyraźna aprecjacja kursu nie doprowadziłaby do jakiegoś istotnego spadku bieżącej inflacji. Byłaby natomiast dotkliwa dla eksporterów i wobec tego niekorzystna dla gospodarki.
 11. […] bank centralny w Polsce ma ugruntowaną tradycję niezależności od czynników politycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. I nic się w tej sprawie nie zmienia. NBP będzie nadal prowadził politykę pieniężną w taki sposób, by – biorąc pod uwagę bieżącą i prognozowaną sytuację makroekonomiczną – zapewnić stabilność polskiego złotego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu:


Nem lát kamatemelési versenyt a régióban a lengyel jegybankelnök (vg.hu)