Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) rozpoczął swoją działalność z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), tj. 1 stycznia 1999 r.

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) rozpoczął swoją działalność z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), tj. 1 stycznia 1999 r.

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) rozpoczął swoją działalność z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), tj. 1 stycznia 1999 r. Został on utworzony – na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – jako organ sprawujący zadania z zakresu bankowości centralnej, którego głównym celem jest utrzymywanie stabilności cen. ESBC składa się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który rozpoczął swoją działalność 1 czerwca 1998 r., oraz narodowych banków centralnych (NBC) wszystkich państw członkowskich UE. EBC, mający siedzibę w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, sprawuje wobec NBC funkcję centrali. Poszczególne NBC mają wiele cech wspólnych, jak np. niezależność, cele działalności i zadania (w szczególności spowodowane przystąpieniem do ESBC); z drugiej strony posiadają jednak odrębne cechy: genezę powstania, podstawy prawne funkcjonowania, strukturę organizacyjną, liczbę zatrudnionych pracowników itp.

Niniejsza publikacja ma charakter leksykonu zawierającego podstawowe informacje na temat EBC i wszystkich narodowych banków centralnych wchodzących w skład ESBC (z podziałem na NBC należące do Eurosystemu i będące poza nim). W Informacjach ogólnych zamieszczone zostały m.in. wiadomości na temat podstawy prawnej funkcjonowania banku, jego udziału w kapitale EBC, dodatkowych zadaniach, nadzorze bankowym; w punkcie Struktura organizacyjna czytelnik znajdzie informacje o organach danego banku, jego siedzibie, strukturze terenowej i liczbie zatrudnionych pracowników. Rozdział poświęcony bankom centralnym spoza Eurosystemu zawiera dodatkowo punkt poświęcony Polityce pieniężnej i kursowej. Natomiast we Wstępie znajdują się podstawowe informacje na temat genezy powstania ESBC, podstaw prawnych jego funkcjonowania, podstawowych zadań i niezależnej pozycji Systemu wśród instytucji wspólnotowych.

Do pobrania

Europejski System Banków Centralnych 

Zobacz również